HINIS KAYMAKAMLIĞI
GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI
İlçemiz Parmaksız Mahallesinde 4 adet Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan isteklilerin 23 Temmuz 2018 günü mesai bitimine kadar istenen belgeleri dosya halinde İlçe Jandarma Komutanlığına teslim ederek müracaat edebileceklerdir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

 
1.      T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.      Okuryazar olmak,
4.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
5.      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
6.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
7.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
8.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.      Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
10.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
11.    Siyasi parti üyesi olmamak,
12.    Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 

İSTENEN BELGELER:

1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2.      Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3.      Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4.      Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
5.      6 adet vesikalık fotoğraf,
6.      Sabıka kaydı,
7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
 
Ziyaretçi Sayısı